با جذاب ترین ترین چهره موزه لوور پاریس آشنا شوید

چهره فتحعلی شاه قاجار در موزه لوور پاریس جزو 10 چهره جذاب شناخته میشود و از او به عنوان جذاب ترین چهره تاریخ یاد میکنند. فتحعلی شاه قاجار، دومین شاه قاجار بود که حدود 37 سال در ایران حکومت کرد. با اینکه ایرانیان فتحعلی شاه را شاهی خوشگذران و بی عرضه و مسئول از دست رفتن بخش عظیمی از خاک ایران می شناسند، چهره او به عنوان جذاب ترین چهره موزه لوور پاریس شناخته شده است! نقاشی این پادشاه ایرانی در موزه لوور پاریس نگهداری می شود اما نه به عنوان یک شخصیت تاریخی بلکه به عنوان یکی از فردهای جذاب در تاریخ.